Ciberdelinqüència augmentada

Malware

La pandèmia del Covid-19 ha canviat en una setmana el dia a dia d’empreses i particulars, ha provocat el tancament de negocis, centres d’educació, ens manté en un aïllament quasi total, en un intent per posar fre a la expansió de la malaltia i la economia es resisteix a tot arreu. I tot i que són molts els què están posant el seu esforç a ajudar a aquesta situació de crisis, també hi ha qui està disposat a aprofitar-se d’ella.

Si ja en tenien prou els hospitals espanyols amb aquesta pandèmia, ara s’els hi suma també el virus de la ciberseguretat i de les “fake news”. Els ciberdelinquents no entenen de crisis sanitàries ni de ètica i veuen en la por un negoci lucratiu, pel què porten setmanes aprofitant l’interès creixent pel coronavirus per infectar dispositius i robar dades.

Però què busquen aquests ciberdelinqüents? L’objectiu que persegueixen les persones darrera aquest tipus d’accions és fer-se amb un rescat.

L’email, la principal amenaça.

phishing

Per a més informació sobre els principals tipus de Malware que estàn actuant aprofitant la situació del COVID-19, la disposeu a la nostra web www.business-action.com.

Si necessites assessorament en ciberseguretat, posa’t en contacte amb nosaltres. El departament d’Assessorament en Digitalització i IT està a la teva disposició.

PREGUNTES FREQÜENTS DEL SECTOR COMERÇ EN RELACIÓ ALS EFECTES DEL COVID-19

comerç tancat
1) Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?
Només podran restar oberts al públic els establiments d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció (benzineres), tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
2) Aleshores, els centres comercials estaran oberts?
No, restaran tancats durant 15 dies; tret de les excepcions contingudes
en la resposta anterior.
3) Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?
Cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres, com a mínim, de la resta de persones dins l’establiment. Així mateix, també ha d’evitar-se l’aglomeració de gent fora de l’establiment.
4) Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.
5) M’han fet tancar el meu comerç, però no incorre en ningun supòsit de limitació segons l’establert al Reial Decret 463/2020, què puc fer?
És recomanable demanar l’aixecament d’acta, i quedar-vos còpia amb la
justificació de motius i la base normativa que acrediti aquesta decisió.
6) Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts -escorxadors-.
7) Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?
Les persones podran circular per les vies d’ús públic, per la realització de les següents activitats:
* Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
* Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
* Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
* Retronar al lloc de residència habitual.
* Assistència i cura de les persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
* Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
* Per causa de força major o situació de necessitat.
* Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se INDIVIDUALMENT, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.
8) Puc circular amb el meu vehicle?
Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’us públic només per la realització de les activitats referides en la pregunta anterior; o bé per al proveïment de carburant a gasolineres o estacions de servei.
En qualsevol desplaçament, han de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

GUÍA SOBRE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) PARA LAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19

ERTE

 

 1. ¿MI EMPRESA SE HA VISTO AFECTADA POR LA CRISIS DEL COVID-19, PUEDO SUSPENDER LA ACTIVIDAD LABORAL DE MIS TRABAJADORES?

Si bien puedes decidir suspender la actividad de la empresa, no puedes suspender unilateralmente la actividad laboral de tus trabajadores, lo que significa que, incluso de suspenderse la actividad de la empresa, deberás seguir abonando a tus trabajadores sus salarios.

Para poder suspender la actividad laboral de los trabajadores, debes tramitar un EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE).

 1. ¿QUÉ ES UN ERTE?

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo es un procedimiento administrativo por el que una empresa puede suspender o reducir la jornada laboral de sus trabajadores de forma temporal. Un ERTE se puede tramitar cuando se produzca alguna de las siguientes causas:

 1. a) Fuerza mayor;
 2. b) Causas económicas, técnicas o de producción.

El procedimiento a seguir varía según si se alegan causas de fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.

No se trata de un mecanismo nuevo, sino de un procedimiento que ya estaba previsto en la legislación laboral. No obstante, dada la novedad de la situación generada por la crisis del COVID-19, a fecha de hoy, no existe ninguna norma laboral que reconozca expresamente el carácter de fuerza mayor a la epidemia del COVID-19. Por lo tanto, no existe un criterio claro y uniforme de las autoridades laborales respecto de la aplicación del procedimiento de fuerza mayor a los ERTEs iniciados por empresas afectadas por la crisis del COVID-19. Se prevé que esta situación cambie con la publicación por el gobierno central de un nuevo decreto de medidas económicas, sociales y laborales, cuya aprobación está prevista para el martes, 17 de marzo.

A falta de un criterio claro, las empresas directamente afectadas por las medidas introducidas para paliar la crisis del COVID-19 (por ejemplo aquellas que no pueden seguir con su actividad por prohibición directa del gobierno central) o aquellas en la que las bajas médicas y el aislamiento de los trabajadores imposibilitan seguir con su actividad optan por iniciar ERTEs alegando causas de fuerza mayor, mientras que otras empresas afectadas indirectamente por las medidas (por ejemplo aquellas que han visto drásticamente reducidas sus ventas como consecuencia de la crisis) optan por esperar a la aprobación del nuevo decreto.

 1. ¿QUIÉN PUEDE DECIDIR INICIAR UN ERTE?

La decisión de iniciar un ERTE corresponde unilateralmente a la Empresa, aunque debe informar de su decisión a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores.

 

 1. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UN ERTE? ¿CUÁNTO TARDA?

EL procedimiento varía, dependiendo de las causas que alegue la empresa para justificar la aplicación del ERTE.

Si se alegan causas de fuerza mayor, el procedimiento se inicia mediante comunicación a la autoridad laboral y a los trabajadores. La autoridad laboral no decide si aprueba o no el ERTE, sino que sólo comprueba si, efectivamente, existen causas de fuerza mayor. Dispone de 5 días para dictar resolución al respecto, durante los cuales recabará un informe de la Inspección de Trabajo y dará audiencia a los representantes de los trabajadores. Una vez confirmada la existencia de causas de fuerza mayor, es la empresa la que decide si, finalmente, aplica el ERTE o no. En ese caso, los efectos del ERTE se aplican desde que se produjeron los hechos de fuerza mayor que lo motivaron.

Si se alegan causas de económicas, técnicas o de producción, el procedimiento dura más, ya que, en tal caso, debe llevarse a cabo un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. En primer lugar, debe notificarse la intención de aplicar el ERTE a los empleados para que formen una comisión representativa. A continuación, se abre el periodo de consultas entre la comisión representativa y la empresa, que tiene una duración máxima de 15 (empresas de menos de 50 trabajadores) o 30 días (empresas de más de 50 trabajadores). A continuación, debe informarse a la autoridad laboral de los resultados de las consultas. En este caso, Los efectos del ERTE serán desde la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que la empresa establezca una posterior.

 

 1. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO ADJUNTAR PARA INICIAR UN ERTE?

A la solicitud de aplicación de un ERTE, aparte de la documentación relativa a los trabajadores afectados, debe adjuntarse una memoria explicativa de las causas que motivan la aplicación del ERTE junto con documentación acreditativa de dichas causas. Desde Business Action, proporcionamos a nuestros clientes una plantilla de memoria explicativa a adjuntar al ERTE.

En caso de empresas afectadas por la crisis del COVID-19, podemos citar a modo ejemplo las siguientes causas:

 • La crisis actual ha provocado una falta de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial (en caso de que la crisis haya provocado falta de piezas o materiales.)
 • La crisis ha provocado la disminución de la actividad de las empresas clientes lo cual ha provocado un descenso de la demanda de productos fabricados/imposibilidad de prestar los servicios (en caso de que el ERTE haya sido provocado por el descenso de la actividad de la empresa cliente).
 • Las restricciones a la libre circulación de personas han provocado un fuerte descenso de la demanda del cliente final/imposibilitan el ejercicio de la actividad desarrollada por la empresa (en caso de que el ERTE haya sido provocado por el descenso de la demanda de los clientes finales).
 • La crisis ha provocado un alto índice de absentismo de los empleados de la empresa que imposibilita seguir con la actividad empresarial (en caso de que el ERTE haya sido provocado por el aislamiento o enfermedad de los empleados de la empresa).

 

 1. NO QUIERO SUSPENDER LOS CONTRATOS DE MIS TRABAJADORES, SINO SÓLO REDUCIR SU JORNADA LABORAL, ¿PUEDO APLICAR UN ERTE?

Se puede tramitar un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En ese caso, debe determinarse para cada trabajador afectado el período concreto en el que se va a producir la reducción y el horario de trabajo afectado por la misma.

 1. ¿EXISTE UN NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES PARA REALIZAR UN ERTE?

No existe un mínimo. Para suspender temporalmente la actividad laboral o reducir la jornada laboral debe tramitarse un ERTE, sea cual sea el número de trabajadores afectados.

 1. ¿HAY TRABAJADORES QUE TENGAN PREFERENCIA DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA?

Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores afectados.

 1. ¿DEBO PAGAR LAS CUOTAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL MIENTRAS DURE EL ERTE?

La empresa sólo deberá pagar la “cuota patronal” a la Seguridad Social.

 1. ¿DEBO PAGAR LOS SALARIOS DE MIS TRABAJADORES MIENTRAS DURE EL ERTE?

La aplicación del ERTE supone la suspensión del contrato de trabajo, por lo que la empresa no deberá abonar los salarios a sus trabajadores, quienes, en su caso, deberán solicitar la prestación por desempleo.

En caso de ERTES de reducción de jornada, la empresa deberá abonar a sus trabajadores una nómina proporcional a las horas trabajadas, quienes podrán percibir la prestación por desempleo por las horas no trabajadas, siempre y cuando cumplan los requisitos para cobrarla.

 1. ¿DEBO PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN A MIS TRABAJAODRES POR LA APLICACIÓN DEL ERTE?

La aplicación del ERTE no conlleva el derecho a percibir ninguna indemnización por los trabajadores, ya que los contratos laborales no se extinguen, sino que se suspenden.

 

Desde Business Action ayudamos a nuestros clientes en todo el procedimiento de preparación y tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y les ofrecemos asesoramiento integral y actualizado sobre las medidas a tomar a fin de paliar los efectos negativos de la crisis desencadenada por el COVID-19. Para más información, contacta con nosotros.

BOE 12 de Marzo 2020 – Medidas Urgentes COVID-19

BOE_Covid

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

MEDIDAS APOYO FAMILIAS:

ART. 8.-
– Beneficiarios de ayudas y becas comedor derecho a ayudas económicas o prestación directa de distribució de alimentos:
a) Competencia: Servicios Sociales + centros educativos
b) Beneficiarios: familias con alumnos que disfrutan becas, NO UNIVERSITARIOS.
c) Duración: mientras dure cierre de centros educativos, y prórrogas
ART. 10.-
– Calendario escolar: adaptable a las circunstancias.
ART. 11.-
– Situación de enfermedad funcionarios y asimilados COVID 19: ACCIDENTE LABORAL
a) Duración: la del periodo de aislamiento o contagio
b) Fecha de inicio la que se acuerde aislamiento o enfermedad, parte de baja puede tener fecha posterior.

MEDIAS APOYO SECTOR TURÍSTICO:

ART. 12.-
– Ampliación línea financiación Thomas Cook:
a) Beneficiarios:
     – empresas y autónomos
     – Domicilio Social España
     – Transporte terrestre pasajeros, autocares, taxis, transporte marítimo, transporte aéreo, actividades anexas transporte aéreo, HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES, (CNAE 551 y 5510) ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (CNAE 552 Y 5520), OTROS ALOJAMIENTOS (CNAE 559, 5590)
     – Servicios comida y bebida, restaurantes y puestos de comida, catering, otros (CNAE 56, 561, 5610, 5621, 5629).
     – Alquiler vehículos (CNAE 771)
     – Alquiler artículos ocio y deportes (CNAE 7721)
     – Agencias de Viaje y operadores turísticos y relacionados (CNAE 7911, 7912, 799, 7990).
     – Educativos, bibilotecas, museos, actividades culturales, salas de espectáculo, monumentos, etc.)
ART. 13.-
– Apoyo a la prolongación de los contratos fijos discontinuos en turismo, comercio y hosteleria vinculados a actividad turística.
a) Requisitos:
     – Vinculadas a sector turismo.
     – Generan actividad en meses febrero a junio y contratan o mantienen en alta trabajadores en esos meses.
b) Beneficios: bonificación 50% cuotas por contingencias comunes, desempleo, FOGASA y formación profesional.
c) Ámbito de aplicación: todas las comunidades excepto Baleares y Canarias (en estas aplican Real Decreto Ley 12/19, 11 de octubre).

MEDIDAS APOYO FINANCIERO:

ART. 14:
– APLAZAMIENTO DEUDAS TRIBUTARIAS:
a) Se concede aplazamiento deuda tributaria cuyo plazo de INGRESO o PRESENTACIÓN finalice desde el 13/3 al 30/5.
b) Deudor volumen operaciones a 6M €.
c) Condiciones:
     a.- Aplazamiento por 6 meses.
     b.- Sin intereses de demora los 3 primeros meses.
ART. 15:
– APLAZAMIENTO PRESTAMOS ESTATALES:
a) Beneficiarios: los de concesiones de instrumentos apoyo financieros a proyectos industriales.
b) Pueden solicitar aplazar principal e interés DE LA ANUALIDAD EN CURSO, cuyo vencimientos sea inferior a 6 meses a contar desde el 13/03.
c) Requisito: que hayan tenido periodo de inactividad, reducción ventas o interrupciones en el suministro cadena de valor. Se adaptarán los calendarios de reembolso.
d) Requisitos de la solicitud:
     1.- Memoria justificativa, con imagen cuentas antes de crisis, motivos, valoración
          económica y plan de actuación.
     2.- Memoria de los ejecutado.
     3.- Declaración responsable corriente de pago obligaciones tributarias y seguridad
          social, préstamos administrativos y ha presentado cuentas Registro Mercantil.
e) EXCEPCIONES:
     1.- Insuficiencia acreditación de la afectación padecida.
     2.- No al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad Social.
     3.- Deudas por reintegro de ayudas o préstamos administrativos.
     4.-No cuentas depositadas en Registro Mercantil.
     5.- Que vencimiento deuda consecuencia de incumplimiento o renuncia.
     6.- Que el proyecto en fases muy iniciales.
f) Solicitud: Se publicará una guía.
g) Plazo de resolución: 1 mes: Silencio Negativo.

Inspecció a les Pymes per l’Impost de Societats

AEAT

L’Agència Tributària inicia una campanya d’inspecció a pymes per l’Impost de Societats.

Aquesta nova campanya d’Hisenda consisteix en visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses. Està enviant de manera massiva notificacions per a informar-los d’irregularitats en les dades de l’Impost de Societats que sobre elles disposa l’Agència Tributària. Es mostren porcentatges de marges bruts i nets del contribuent i de la referència sectorial del contribuent, així com porcentatges de cobrament amb targeta, tant del contribuent com a nivell sectorial. Són unes cartes difícils d’interpretar, que afecten a temes de l’Impost sobre Societats.

290519-impuestos-sociedades

Posteriorment realitzarà visites a les empreses, sobretot a aquelles a on la disposició de diners en efectiu és més elevat, considerades de risc fiscal, on hi ha més possibilitats de cobrar diners en «B» i no declarar-ho. Sectors de risc per l’economia submergida, com bars, restaurants, peluqueries, centres d’estètica… D’aquesta manera, Hisenda podrà reobrir els expedients necessaris i revisar els comptes de les empreses en les que suspiti que s’han comès irregularitats.

Amb aquestes actuacions, la AEAT tracta de conscienciar als sectors on considera que hi ha més frau, al temps que compensa la falta de personal que adoleix des de fa anys.

Al 2017, Hisenda ja va intensificar les visites presencials a les empreses, incrementant un 31% respecte l’any anterior per una inspecicó d’IVA. Junt amb aquestes actualcions, hi ha una altra linia d’actuació dins el camp de les actuacions presencials pel descubriment d’activitat econòmica oculta i la detecció de software d’ocultació de ventes. Aquestes actuacions les realitza les Unitats d’Auditoria Informàtica (UAI). Realitzen volcats informàtics que faciliten el descubriment de rentes ocultes, milloren l’obtenció de proves i redueixen la duració de les comprovacions.

Si has rebut una carta de la AEAT, pot ser que es degui a això, i tens moltes opcions a rebre una visita als pròxims dies.

La AEAT escriu que la carta és una «mera comunicació» indicant al contribuent que no ha de contestar, ni enviar documentació, ni justificar l’import de les dades que s’en desprenguin de les seves declaracions ni dels seus comptes bancàris.

En què et pot ajudar l’entrada del nou RGPD?

197688-OYOOWA-264_3

La tecnologia avança cada dia cap a un món més connectat, i que està tenint un gran impacte en el nostre estil de vida i en la forma de relacionar-nos amb el món exterior. En aquest nou ecosistema digital, la connectivitat será com l’oxigen: un element indispensable per a la supervivencia.

Velocitat, canvi, transformació i hiperconnectivitat són els quatre conceptes clau sobre aquest canvi de paradigma. Avui dia, prop de la meitat de la població mundial utilitza internet, el què representa més de 3.700 millons de persones connectades. I és que les dades són el petroli del segle XXI i que cegats per l’accés “gratuit” a Serveis i aplicacions, els ciutadans porten anys regalant les seves dades personals a les empreses sense ser conscients de que amb això estàn renunciant a la seva privacitat.

Per fer-nos una idea, això és el què passa cada minut a internet: s’escriuen més de 450.000 tuits; es pugen quasi 42.000 fotos a Instagram; s’envien 156 millons de correus electrònics i més de 16 millons d’SMS. En aquests 60 segons, es descarreguen a més, 342.000 apps; es realitzen 3,5 millons de cerques a Google, es generen més de 4 millons d’hores de video a Youtube i s’envien 15.000 arxius GIF.

El control ja no es pot recuperar, és molt difícil, per no dir imposible, saber qui té les nostres dades. A més, cal recordar que totes aquestes empreses disposen d’aquestes dades legalment, amb el nostre consentiment, ja que solem acceptar les condicions d’ús i privacitat sense llegir-les.

Però que no hi hagi un registre on consultar quines empreses tenen informació personal no vol dir que no es pugui fer res per la nostra privacitat. La nova entrada en vigor del Nou Reglament de Protecció de Dades és una oportunitat per a fer-ho.

Fins ara les empreses enviaven un e-mail dient-te que si no feies expressa la teva negativa s’entenia que podien utilitzar les teves dades, però amb la nova normativa, aquest consentiment  ha de ser clar i exprés, et tenen que comunicar quines dades concretes utilitzaràn i per quin motiu, i preguntar si estàs d’acord, i sense aquesta confirmació no poden utilitzar les teves dades.

Aquesta nova obligació, obliga a les empreses que utilitzen les dades amb fins publicitaris o de marketing a solicitar el consentiment exprés per a seguir tractant les dades. Ara és el moment de “fer neteja”, per a demanar que donin de baixa aquesta informació personal i la eliminin (una altra de les novetats que porta aquest nou reglament: el dret de supressió, el què implica que l’empresa ha d’eliminar tota la informació d’aquesta persona, i el dret de limitar els usos de la informació.

A partir del 25 de maig es podrá exercitar el dret d’accés, és a dir podràs demanar a una empresa que ens diguin quines dades notres tenen, de on l’han tret i per a quins fins la utilitzen. També podràs exercitar el dret de cancelació; si reps e-mails que no vols rebre, pots demanar a l’empresa que deixi d’usar-los i borri totes les notres dades.

Finalment, aquesta nova norma facilita portar la informació al canviar de proveeidor exercint el dret de portabilitat.

Comencem?

Criptomonedes

Criptomoneda

El passat divendres dia 9, PIMEC Catalunya Central, va organitzar una xerrada al Palau Firal de Manresa sobre el Blockchain i el Bitcoin. Un dels aspectes més comentats van ser els “SmartContracts”, una eina de futur que ens facilitarà moltes coses.
Però realment, què és tot això de les Criptomonedes?
BLOCKCHAIN
El blockchain, cadena de blocs, en anglès, també coneguda per les sigles BC, és una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada; emprant un segellat de temps confiable i enllaçant a un bloc anterior. Per aquesta raó, és especialment adequada per emmagatzemar dades ordenades en el temps i sense possibilitat de modificació ni revisió. Les dades emmagatzemades en la cadena de blocs normalment solen ser transaccions financeres; per això, és freqüent anomenar a les dades, transaccions. No obstant, no és necessari que ho siguin. Realment podríem considerar que el que es registren són canvis atòmics de l’estat del sistema. Per exemple, una cadena de blocs pot ser usada per crear documents i securitzar-los enfront d’alteracions. La tècnica ja es va aplicar l’any 2000 amb el naixement de la xarxa Freenet, i al 2009 per Bitcoin. Aquest enfocament té diferents propietats:
 • Emmagatzematge de dades: s’aconsegueix mitjançant la replicació de la informació de la cadena de blocs.
 • Transmissió de dades: s’aconsegueix mitjançant el peer-to-peer.
 • Confirmació de dades: s’aconsegueix mitjançant un procés de consens entre els nodes participants. El tipus d’algorisme més utilitzat és el de prova de treball en el qual hi ha un procés obert competitiu i transparent de validació de les noves entrades anomenades mineria.
Hi trobem dos tipus de cadenes de blocs:
 • Cadena de blocs pública: és aquella en la qual no hi ha restriccions ni per llegir les dades de la cadena de blocs (els quals poden haver estat xifrats) ni per enviar transaccions perquè siguin incloses en la cadena de blocs.
 • Cadena de blocs privada: és aquella en la qual punt els accessos a les dades de la cadena de bloc com l’enviament de transaccions per ser incloses, estan limitades a una llista predefinida d’entitats.
BITCOIN
El bitcoin (abreviatura: BTC) és una criptomoneda descentralitzada creada per un autor anònim japonès de pseudònim Satoshi Nakamoto. Està subdividida en 100 milions d’unitats més petites anomenades satoshis. És la moneda alternativa més utilitzada amb un mercat total de 100 milions d’USD. En comptes de ser creats per una entitat central, la xarxa d’igual a igual de bitcoin regula la creació i intercanvi de bitcoins segons el programari de la mateixa xarxa. Hi ha nodes que es dediquen a crear i a verificar bitcoins mitjançant operacions matemàtiques que requereixen gran capacitat de potència de càlcul. Està establert que no hi haurà més de 21 milions de bitcoins, xifra a la qual es calcula que s’arribarà en el 2140.
Com el Bitcoin no està recolzat pel govern de cap país, no es regeix per la normativa del Fons Monetari Internacional. Per aquesta raó, si el Bitcoin s’arribava un valor significatiu, podria arribar a suposar una amenaça a l’estabilitat de les divises mitjançant la posada en marxa d’atacs especulatius, tret que el mateix Fons Monetari internacional desenvolupés algun mètode fora de la normativa actual per evitar-ho. Tailàndia i la Xina van ser els primers països a prohibir l’ús de la moneda virtual Bitcoin en l’àmbit estatal i bancari, per poder seguir controlant les operacions i el flux de capital. No obstant això, els ciutadans sí que són lliures d’utilitzar la criptomoneda sota el seu propi risc.
El futur del Bitcoin
S’ha especulat sobre el futur del Bitcoin, donades algunes de les dificultats tècniques amb què compta i que poden dificultar el seu ús massiu en les cadenes de retail, es creu que poden aparèixer reemplaçaments a mitjà i llarg termini que desplacin gradualment aquesta criptomoneda. Algunes de les raons per pensar que serà reemplaçada són les següents:
 • Algun dels 3 grans d’internet (Google, Amazono Apple) podria entrar amb la seva pròpia criptomoneda o donar suport alguna iniciativa independent, donant un gran impuls a la nova moneda en operacions de compravenda de productes i serveis.
 • Els temps de confirmació de transacció utilitzant Bitcoins (de l’ordre de 10 minuts) no són adequats per a operacions en temps real, altres alternatives com Quarkcoin han optimitzat aquest temps per sota dels 30 segons.
 • El temps de sincronització d’un moneder és molt alt per a un usuari final.
 • Si Paypal, Mastercard, Visa, Amex, WesternUnion o altres similars opten per un sistema similar a Bitcoin per realitzar les seves transaccions, reduir costos i minimitzar friccions, Bitcoin podria ser ràpidament desplaçat.
 • El Bitcoin podria quedar desbancat per altres criptomonedes com el Litecoin, etherum, Neo…
SMART CONTRACT:
Per entendre un Smart Contract primer hem de recordar que significa un contracte. Un contracte no és més que un acord entre dos o més parts, un entorn on es defineix el que es pot fer, com es pot fer, què passa si alguna cosa no es fa… És a dir, unes regles de joc que permet, a totes les parts que ho accepten, entendre en què consisteix les interaccions que realitzen.
Fins ara els contractes han estat documents verbals o documents escrits, subjectes a les lleis i jurisdiccions territorials, i en ocasions requerint de notaris, és a dir, més costos i temps. Alguna cosa no accessible per a qualsevol persona. I això no és el pitjor: els continguts dels contractes poden estar subjectes a la interpretació.
En canvi un contracte intel·ligent és capaç d’executar-se i fer-se complir per si mateix, de manera autònoma i automàtica, sense intermediaris ni mediadors. Eviten el conflicte de la interpretació al no ser verbal o escrit en els llenguatges que parlem. Els smart contracts es tracten de “scripts” (codis informàtics) escrits amb llenguatges de programació, sent els termes del contracte pures sentències i comandaments en el codi que ho forma.
D’altra banda, un smart contract pot ser creat i anomenat per persones físiques o jurídiques, però també per màquines o altres programes que funcionen de manera autònoma. Un smartcontract té validesa, sense dependre d’autoritats, a causa de la seva naturalesa: és un codi visible per tots i que no es pot canviar en existir sobre la tecnologia blockchain, la qual li dóna aquest caràcter descentralitzat, immutable i transparent.
És important destacar que, en estar distribuït per milers d’ordinadors, s’evita així que una gran companyia els custodiï, la qual cosa elimina burocràcia, censures i els grans costos / temps implícits d’aquest procés que fins ara és el cuotidià.
Si ajuntem els principis d’un smart contract amb la creativitat de molts desenvolupadors del planeta, el resultat són possibilitats mai vistes, accessibles per tots i a costos que freguen la gratuïtat.
Ecosistemes sense figures autoritàries que sotmeten a la seva voluntat als seus integrants. Parlem d’un món més just.
Imagina un cotxe Tesla auto-conduït, comprat en grup, capaç d’autogestionar-se i llogar-se per si sol, però sense una companyia tipus Uber darrere portant-se el 10%.

Benvingut al món dels contractes intel·ligents.

baixa medica

ACCIDENT SENSE BAIXA: Saps què cal fer?

Un treballador s’ha fet mal a la zona lumbar intentant moure una caixa. Li heu entregat un volant d’assistència per a què vagi a la Mútua a visitar-se, però la Mútua li ha donat medicament anti-inflamatori  i li ha instat a reincorporar-se al lloc de treball.

Com ha d’actuar l’empresa tenint en compte que es tracta d’un accident de treball sense baixa mèdica?

Si es produeix un accident sense baixa (hi ha una lesió que permet al treballador seguir treballant després d’haver rebut assistència), l’empresa té la obligació de pagar el salari íntegre. No es pot descomptar al treballador les hores que ha necessitat per anar a la mútua, ni es pot demanar que les recuperi.
L’empresa ha de realitzar la investigación de l’accident de treball (moltes empreses es pensen que no és necessari si no hi ha hagut accident amb una Baixa mèdica).
Doncs no, segons la llei s’ha de realitzar la investigación quan es produeixen danys per a la salut del treballador. Si no es compleix aquesta obligació, causa una infracció i hi pot haver una sanció d’entre 2.046 i 40.985 euros.
En aquesta investigación s’ha de detectar les causes dels fets i evitar que es repeteixin en un futur. Un Consell: omplir un document que reflexi quan s’ha produit l’accident, la causa, les tasques que estava realitzant el treballador en aquell moment…
Un cop s’hagi acabat la investigació, caldria revisar l’evaluació de riscos i verificar si s’han d’implementar mesusres correctores per evitar accidents o danys similars.
Aquests accidents sense Baixa mèdica també s’han de comunicar en els cinc primers dies hàbils del mes següent a l’Autoritat Laboral. Cal enviar una relació d’accidents de treball sense Baixa mèdica ocasionats en el mes anterior.
Caldrà que ens faciliteu les dades del treballador, la data de l’accidnet, la part del cos lesionada…
No comunicar-ho, pot resultar una multa de fins a 2.045 euros per la comissió d’una falta lleu.

 

rgpd

– ¿A quien afecta la implantación del nuevo Reglamento de Protección de Datos?

El nuevo reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. En este período transitorio y aunque siguen vigentes las disposiciones de la Directiva 95/46 y las correspondientes normas nacionales de desarrollo, los responsables y encargados del tratamiento (EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS) tienen que ir preparando y adoptando las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir las previsiones del RGPD en el momento en que sea aplicable.

– ¿Qué datos y de quién?

Un dato personal es cualquier información (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo) relativa a una persona física identificada o que se pueda identificar a través de este dato.

Estos datos deben referirse, a personas físicas, no jurídicas. Los datos profesionales, como una tarjeta de visita profesional o el NIF de un profesional autónomo no son datos personales, y por lo tanto no están sujetas a esta protección de datos. (En una organización o empresa, estos datos personales serán las de sus clientes personas físicas, empleados, socios, signantes de contratos, candidatos, alumnos, personas captadas por cámaras de vigilancia, etc).

– Si soy un profesional o una empresa, ¿qué obligaciones tendré?

 1. Informar a las personas que nos dan o de las que captamos datos personales de quien es el responsable y de cómo pueden ejercer sus derechos respecto a sus datos (derecho de información, acceso, rectificación, supresión y olvido).
 2. Sólo deberemos usar los datos personales para fines por los qué hemos informado y nos han autorizado. Tampoco podremos ceder estos datos a terceros salvo que tengamos autorización del interesado, nos obligue una ley o que sea necesario para el desarrollo de la actividad.
 3. Existe la obligación formal de inscribir a la Agencia de Protección de Datos, los ficheros de datos personales de los que somos responsables. Es una declaración genérica en la que básicamente indicaremos el tipo de datos, como los obtenemos, sus finalidades y si los cedemos a terceros.
 4. Redacción del informe denominado Documento de Seguridad en el que se establecen las medidas de índole técnicas y organizativas que se han de adoptar según lo que disponga el articulo. 88 del RLOPD y aquellos documentos relacionados con la protección de datos necesarios de acuerdo con la normativa vigente.
 5. Establecer un responsable y un encargado de tratamiento de datos a cada empresa, para que puedan velar por el cumplimiento adecuado del nuevo reglamento.

– Aplicación de multas administrativas en caso de incumplimiento !

En caso de incumplimiento del nuevo reglamento y el no demostrar la diligencia necesaria, puede comportar multas administrativas, que se estudiaran y se adecuaran a cada caso concreto, que pueden oscil.lar entre:

. Multas administrativas de 10.000.000 € como máximo o, en caso de una empresa, de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

. Multas administrativas de 20.000.000 € como máximo o, si es una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior (en caso de infracciones muy graves).

– Desconfíe de los oportunistas !

Como pasa en cada anuncio de cambio legal, salen a la calle comerciales ávidos de captar clientes, ofreciendo en este caso, adecuaciones completas al nuevo reglamento que es imposible que puedan facilitar en estos momentos o que le ofrezcan bonificaciones en la aplicación de la nueva normativa o en la formación de LOPD, bonificaciones que si se llevan a cabo pueden ocasionar y comportar un fraude de ley, tal y como se puede observar el los enlaces que se adjuntan:

https://indalics.com/proteccion-de-datos-personales/fraude-de-la-lopd-a-coste-0

http://evaluaconsultores.com/se-acerca-el-fin-de-la-lopd-coste-cero-la-fundacion-tripartita-advierte-y-persigue-dichas-acciones/

– Servicios que le podemos ofrecer:

. Asesoramiento jurídico sobre la LOPD y el Reglamento de Protección de Datos.

. Inscripción a la Agencia Española de Protección de Datos de todo tipo de ficheros.

. Elaboración del Documento de Seguridad.

. Mantenimiento y revisión de ficheros

. Redacción de contratos de acceso de datos, contratos entre responsable.encargado de datos, contrato de servicios, etc.

. Elaboración de informes de ejercicio de derechos (avisos legales e-mail, páginas web, etc).

. Realización de procedimientos para responder a derechos de acceso, información, cancelación, rectificación y olvido.

. Implementación de medidas de seguridad adecuadas.

. Defensa jurídica en caso de denuncias, demandas, inspecciones, reclamaciones, asistencia a juicios, etc.

RECOMENACIÓ – Con el fin de poder avaluar el grado de cumplimiento en materia de LOPD, la Agencia Española de Protección de Datos, pone a disposición de los responsables de los ficheros, de forma gratuita y manteniendo el anonimato, una herramienta que ofrece respuestas a las dudas a las que habitualmente se enfrentan los que manejan o tratan con datos personales:

http://www.servicios.agpd.es/Evalua/home.seam